Dostavba laboratoří CEM IKEM

Soubor nových výzkumných laboratoří centra experimentální mediciny IKEM je situován do severovýchodního cípu areálu IKEM v Praze 4 – Krči. Na severní straně sousedí s Krčským lesem, na straně východní se zástavbou obytných činžovních domů a rodinných řadových domů. Území je mírně svažité k severovýchodu a na jeho severozápadní straně je terénní zlom s přibližně dvoumetrovým výškovým rozdílem.

Cílem výstavby bylo navrhnout komplexní zázemí pro experimentální činnost, jehož klíčovou součástí je dvojice chovů laboratorních zvířat. Jde jednak o chov bariérového typu a o chov konvenční. Bariérový chov je rozdělen bariérou na dvě vzájemě stavebně izolované části propojené pouze propustmi umožňujícími bránit přenosu jakýchkoliv nežádoucích mikroorganizmů. Zde bude chováno několik kmenů potkanů a myší, zejména geneticky modifikovaných. Tato část bude zajišťovat udržení vlastních chovů a produkci dostatečného množství zvířat pro experimenty. Pro vstup personálu do prostoru za bariérou bude sloužit hygienická smyčka, pro přísun materiálu pak autokláv s autonomním vyvíječem páry a prokládací komora vybavená germicidními lampami. Za bariérou budou jednotlivé chovné boxy (místnosti), ve kterých budou volně do polic umísťovány chovné nádoby, dále manipulační místnost sloužící pro čištění chovných nádob a příruční sklad steliva a krmiva. Dále zde bude manipulační prostor, z něhož bude přístupná jak denní místnost pracovníků za bariérou se sociálním zázemím a čajovou kuchyňkou, tak odsud bude možný prostup před bariéru, kde bude opět dostatečný manipulační prostor umožňující bezkonfliktní provoz, místnost vedoucího zvěřince s hygienickým zázemím a šatny zaměstnanců určené pro odkládání venkovního šatstva, vybavené šatními skříňkami, toaletou a sprchou.

Konvenční experimentální část zvěřince bude již bez bariéry s otevřeným systémem chovu. Zde budou umístěni potkani, myši a křečci, na kterých budou prováděny pokusy. Kromě myší a potkanů z vlastního chovu zde budou také zvířata dodaná externími chovnými zařízeními. Chovné boxy, jejich návaznost na komunikace a smyčka pro čištění chovných nádob budou identické jako v části chovu za bariérou. I zde bude denní místnost a šatny se sociálním zázemím. U vstupu do tohoto oddělení komplexu bude navíc situována místnost určená pro příjem zvířat z externích chovů.

Dispozičně je budova rozdělena na následující funkční celky: chovná část zvěřince, experimentální část zvěřince, experimentálně chirurgické laboratoře, experimentálně radioizotopové laboratoře a část metabolických laboratoří. Tyto části jsou spojeny komunikačními chodbami. Vstup do budovy je od jihovýchodu přes vstupní zádveří do prostoru hlavní komunikační páteře. Na ni jsou navěšeny jednotlivé provozy nebo chodby, které k nim vedou.

Postupně jsou to po levé straně nové provozy metabolických laboratoří umístěné po obou stranách chodby, na kterou navazuje chodba budovy Z4 se zbývající částí těchto laboratoří. Dále pak následují provozy experimentální části zvěřince a jeho chovné části. V čele páteřní komunikace jsou situovány centrální sklady krmiva a steliva, sklad použitého steliva a chodba určená pro přísun malých laboratorních zvířat. Zvenčí na tyto provozy navazuje zásobovací rampa. Po pravé straně směrem zpět ke vstupu jsou experimentálně radioizotopové, experimentálně chirurgické laboratoře, a krátké křídlo se sklady odpadů radioizotopových laboratoří a s chladovou komorou přístupnou z chodby pracovníkům všech laboratoří. Za nimi následuje chodba spojující novostavbu s budovou Z1, v níž jsou umístěny další provozy využívající zvěřinec. Zárověň bude přes komunikační uzel vzniklý na styku objektu Z1 a spojovací chodby nové budovy přístupná rampa určená pro přivážení velkých zvířat a dále kafilerní box se zázemím. Samostatným dispozičním celkem bude skladová část umístěná v suterenu objektu, přístupná ze dvora severozápadně od budovy Z4, která je jednak náhradou za původní sklady stojící na tomtéž místě a jednak je sem situováno technické zázemí novostavby (strojovny apod.). K další dispoziční změně stávajících objektů dochází u vnějšího vstupu do kotelny v suterénu budovy Z1, který je přístupný koridorem mezi novostavbou a severním křídlem budovy Z1. Vstup do tohoto koridoru je stávajícími dveřmi u schodiště v objektu Z1.

Každá laboratorní část je obecně vybavena, kromě funkčně nezbytných laboratoří a pracoven specifikovaných zadavatelem, také sociálním zázemím (šatnou s toaletou a sprchou), čajovou kuchyňkou a úklidovou komorou.

Hmotové uspořádání komplexu úzce souvisí s jeho provozem. Jde v podstatě o několik typově odlišných provozů, které zahrnují vždy jeden funkční celek, přičemž náplní příbuzné části mají též v principu shodný charakter. Oba chovy jsou reprezentovány jednoduchými hranoly bez výrazného detailu s minimálním počtem oken, jelikož tento provoz okna téměř nepřipouští a s největší konstrukční výškou, neboť jde o dominantní část komplexu, a také pro zcela praktickou potřebu vyšší výšky z důvodu nezbytné vzduchotechnické úpravy parametrů vnitřního prostředí. Jsou to pocitově i fakticky masivní bloky, naprosto izolující prostředí uvnitř od prostředí vnějšího. Laboratorní části jsou svým charakterem odlišné. Jsou to prostory ve velké míře obývané lidmi, a proto mají odpovídající měřítko i míru detailu, do jisté míry abstraktního. Kubusy chovů a laboratoří jsou mezi sebou provázány jednotnou hmotou komunikačních chodeb a pomocných provozů. Vzhled objektu je vedle formy určen výběrem a způsobem použití stavebních hmot. Volba je založena především na tradičních, převážně přírodních materiálech, na jejich kvalitním řemeslném zpracování a na jednoduchých, časem odzkoušených detailech. Hranoly obou chovů jsou pojednány hrubou vápennou omítkou v přirozeném okrovém odstínu s minimálním narušením plochy nezbytnými konstrukčními detaily (okap střechy, apod.). Ostatní části jsou obkládány dřevem s proměnlivou šířkou prken, směrem jejich kladení a detailem styků vše v závislosti na konkrátním umístění. Odlišnost částí fasád je umocněna variabilitou typů a velikostí oken, eventuálně mírnými valéry barevných odstínů.

Date

15/04/2014

Napsat komentář