Rodinný dům Velká Víska

s výhledem do volné krajiny pod Brdy a na vrchol Plešivec, na místě v nově vznikající zástavbě rodinných domů bez výrazného charakteru na okraji města Hořovice. Téměř čtvercový pozemek se mírně svažuje směrem k příjezdové komunikaci na východ. Dům stojí při jeho severní straně tak, aby jižní polovina byla ponechána volná pro zahradu.

1np

Konstrukce, dispoziční řešení i forma domu jsou úzce propojené. Střední část má nosné stěny i příčky vyzděné z režných cihel a obě podlaží jsou zakryta monolitickými železobetonovými stropy v pohledovém provedení. Na toto tuhé jádro je z východu i západu napojena dřevěná trámová konstrukce. Téměř všechny konstrukčně podstatné prvky jsou přiznané v interiéru. Cihelné zdivo, monolitický beton, dřevěné sloupy, průvlaky, stropní trámy i šikmá ztužidla a prkenné záklopy stropů i stěn. Zvenčí je na jižní fasádě ztužující jádro překryto obvodovým pláštěm z něhož vystupuje hmota vstupního zádveří s mírně kontrastním vnějším obkladem. Na severozápadním nároží je vystupující režné zdivo jádra doplněno stejně vyzděným komínovým tělesem.

Obdélný půdorys s délkou zhruba dvojnásobnou jeho šířky má svou podélnou osu orientovánu z východu na západ. Výška objektu je srovnatelná s jeho šířkou a nepřevýšuje výrazně sousední zástavbu.

Dispozičně je objekt horizontálně rozdělen na dvě části, lišící se svou funkcí. První nadzemní podlaží slouží převážně jako obytné, dále jako zázemí pro hosty a jsou zde soustředěny veškeré provozní součásti domu. Druhé nadzemní podlaží je pak určeno pro odpočinek a nerušenou práci obyvatel domu.

Vstup do objektu je z jihu přes zádveří do vstupní haly, která slouží zároveň jako šatna. Z ní je na jedné straně přístup přes oddělitelnou chodbu do pokoje pro hosta a přilehlé koupelny a na straně druhé do obývacího pokoje s kuchyňským koutem, na který navazuje technická místnost s prádelnou a pod schodištěm vedoucím do druhého nadzemního podlaží větraná spíž. Hlavní obytná místnost v přízemí orientovaná na jih přechází plynule na terasu a dále do zahrady a stejně tak i místnost určená pro případné hosty. V druhém nadzemním podlaží jsou z prostorné chodby přístupné dva pokoje, wc, koupelna, ložnice a pracovna. Ta se v původním návrhu výrazněji pohledově uplatňovala na východní fasádě, což však bylo v průběhu realizace bohužel potlačeno .

056as_vych_01056as_vych_02

 

 

 

 

 

 

 

Pro objekt byl zvolen kombinovaný konstrukční systém tvořený zděným ztužujícím jádrem z plných cihel s monolitickými železobetonovými stropy uprostřed dispozice, na který na východní a západní straně navazuje dřevěný trámový skelet, sestávající ze sloupů, průvlaků a stropních trámů s příslušným zavětrováním. Vše je zakryto sedlovou střechou s dřevěným vaznicovým krovem se sklonem 30°. Krytina je černých eternitových šablon. Příčky ve zděné části jsou též z plných cihel a příčky ve zbylé části objektu pak dřevěné s kostrou z hranolů, s výplní akustickou izolací a s opláštěním palubkami. V úrovni střešní krytiny (krovu) není tepelná izolace. Ta je položena již na stropě nad 2.np a celý podstřešní prostor je podélně provětrávaný skrz štíty objektu. Okna v objektu jsou dřevěná v euro provedení jako standardní okna s parapetem a jako okna francouzská. Vnější dveře jsou ve shodném provedení jako okna, vnitřní dveře pak dřevěné osazované do obložkových nebo rámových zárubní.

Povrchy konstrukcí jsou plně podřízené konstrukčním zásadám. Zděné konstrukce jsou ponechány jako režné a to v exteriéru i interiéru objektu. Dřevěné nosné konstrukce jsou provedeny tesařským způsobem a spolu s vnějšími dřevěnými obklady jsou pouze ošetřeny nátěrem proti hnilobě, modrání a dřevokaznému hmyzu. Vnitřní dřevěné konstrukce jsou napuštěny napouštěcími oleji. Veškeré kovové konstrukce a prvky použité v objektu byly ponechány v surové podobě a byly pouze konzervovány proti působení vnějších vlivů buď čirým lakem nebo olejem. Klempířské prvky a konstrukce v objektu jsou provedeny z titanzinkového plechu. Tepelné izolace jsou v tloušťkách zajišťujících dostatečné tepelné zaizolování objektu a byly provedeny tak, aby nedocházelo ke vzniku tepelných mostů.

Návrh respektuje požadavky na optimální teplotní vyváženost vnitřního prostředí a nenáročnost jejího udržování. Svou podélnou fasádou se dům otevírá na jih a umožňuje tak využívat v zimních a přechodných obdobích sluneční svit k ohřívání vnitřního klimatu. V létě je potom z této strany stíněn a to jednak uměle předokenními žaluziemi a jednak přirozeně, prostřednictvím listnatých, na zimu opadávajících stromů před terasou. Ze severní, tedy klimaticky exponované, strany je dům v maximální míře uzavřen a chráněn tak před nepřízní počasí. Stejně tak je dům minimálně otevřen ve svých obytných partiích orientovaných na východ, k ulici, chráníce tak soukromí obyvatel. Výjimkou je okno v pracovně, které naopak nabízí směrem na východ výhled do krajiny

Date

02/01/2015